Links

Trip itinerary
Tokyo & Yokohama
Shimizu
Kyoto
Kobe
Kochi
Hiroshima
Kagoshima / Chiran
Fukuoka
Busan
Hakodate
Aomori
Tokyo